اهداف برگزاری جشنواره


  • ارائه رویکردی نوین در خصوص نظام موضوعات انرژی و مواد (چالش­ های فراروی انرژی و مواد)؛

  • شناسایی مخاطبین در برنامه علمی و صنعتی «انرژی» و «مواد» در کشور؛

  • تقویت پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه در خصوص نظام موضوعات «انرژی» و «مواد»؛

  • شناسایی و ارائه بخشی از دستاوردهای اخیر کشور در حوزه «انرژی» و «مواد» (چالش های فرا رو) در سه سطح دانشجویی، هیأت علمی و صنایع؛

  • شناسایی و بهره گیری از پتانسیل­ ها و ظرفیت­ های موجود کشور؛

  • ایجاد زمینه­ های بهره وری، اشتغال زایی و کارآفرینی؛

  • ایجاد تغییر و تحولات بنیادی در ساختار نظام آموزشی و دانشگاهی؛

  • و در نهایت تبدیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به عنوان مجری برنامه علمی سرای  «انرژی و مواد» از یک دانشگاه آموزشی _ پژوهشی به دانشگاه حل مسائل کشور با توجه به نظام موضوعات «انرژی» و «مواد».