حمایت کنندگان اصلی
اصلی
مرکز مالی ایران
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدن ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
انجمن حسابداری ایران
شرکت آسیا بهین برق
شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
انجمن حسابرسی ایران
ایجادکاران آینده نیک
باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان واحد تهران جنوب
شرکت کانه آرایی آریا
باهر کیمیای ره آورد
شرکت خالص سازان
عمران مومان چابهار
شرکت RKB
شرکت آب و فاضلاب منطقه 4
مرهم دارو
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام