• جناب آقای دکتر طهرانچی ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی.

 • جناب آقای دکتر علمائی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

 • جناب آقای مهندس یاورطلب مشاور عالی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

 • جناب آقای دکتر میرزایی مدیرکل حراست و حفاظت فیزیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

 • جناب آقای دکتر خواجوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

 • جناب آقای دکتر شمسینی غیاثوند معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

 • جناب آقای مهندس متقی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

 • جناب آقای دکتر کهندل معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

 • جناب آقای دکتر ادیب رمضانی رئیس مجتمع ولیعصر (عج) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

 • جناب آقای دکتر قدرت الله محمدی رئیس مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

 • جناب آقای دکتر قضاوتی رئیس دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

 • جناب آقای دکتر امیرشهاب شهابی مسئول طراحی و امور سایت جشنواره - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

 • سرکار خانم دکتر لیلی کریمی فرد رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.