ارکان و ساختار سازمانی مراسم


 • رئیس جشنواره: جناب آقای دکتر جواد علمائی.
 
 • نایب رئیس جشنواره: جناب آقای مهندس اکبر یاورطلب.
 
 • دبیر جشنواره: سرکار خانم دکتر لیلی کریمی ­فرد.
 
 • دبیر کمیته امور اجرایی: جناب آقای مهندس داراب احمدوند.
 
 • دبیر کمیته علمی و داوری: جناب آقای دکتر مسعود گیاهی.
 
 • دبیر کمیته ارتباط با صنعت: جناب آقای دکتر پیمان افضل.
 
 • دبیر امور برنامه ­ریزی: جناب آقای دکتر امیرحسین مهرجو.
 
 • مسئول امور بین ­الملل: جناب آقای دکتر فریور فاضل­پور.
 
 • مسئول امور دبیرخانه: سرکار خانم آذر تعالیمی.
 
 • مسئول امور مالی: جناب آقای مسعود سهرابی.
 
 • مسئول امور حقوقی: جناب آقای سیدکاظم موسوی.
 
 • مسئول طراحی و امور سایت: جناب آقای دکتر امیرشهاب شهابی.
 
 • مسئول امور سمعی و بصری: جناب آقای امیرعلی هاشمی.
 
 • مسئول امور تدارکات: جناب آقای محمدرضا فتح الهی.